15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Informacje ogólne

NARODOWE SIŁY REZERWOWE


 


Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe.

 

NSR jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
 

Przydział kryzysowy jest decyzją administracyjną organu administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień, wyrażoną za pomocą karty przydziału kryzysowego. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane w czasie pokoju, na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Czas trwania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR:

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR można podpisać na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego przedłużenia, jednak na łączny okres nie dłuższy niż 15 lat.

 

Narodowe Siły Rezerwowe reguluje:

-    Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. Nr 461).


-    Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 Nr 90, poz. 593 z późn. zm.).


-    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


-    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie przydziałów kryzysowych. (Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 497).


-    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej. (Dz. U. z 2010r. Nr 77, poz. 509).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych