15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Dla kogo NSR

KTO MOŻE BYĆ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH


Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;

 • nie był karany za przestępstwo umyślne;

 • posiada wykształcenie:

 1.  co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;

 2.  co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;

 3.  co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;

 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;

 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;

 • poświadczenia bezpieczeństwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych