15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Podstawy prawne

KONKORDAT MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ

 

I RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ z dnia 28 lipca 1993 r.

 

Art.16 "O duszpasterstwie wojskowym"

 

Opiekę duszpasterską nad żołnierzami wyznania katolickiego w czynnej służbie wojskowej, w tym również zawodowej, sprawuje w ramach ordynariatu polowego Biskup Polowy zgodnie z prawem kanonicznym i statutem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w porozumieniu z kompetentnymi władzami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Żołnierzom, o których mowa w ustępie 1, zapewnia się możliwość swobodnego uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta, jeśli nie koliduje to z ważnymi obowiązkami służbowymi.

 

 

DECYZJA Nr 326 MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 sierpnia 2006 roku.

w sprawie organizacyjnego usytuowania Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpracy organów wojskowych z Ordynariatem Polowym

punkt 10. Dowódcy (szefowie, komendanci, dyrektorzy) poszczególnych szczebli organizacyjnych resortu obrony narodowej:

 

1.       Podejmują niezbędne czynności, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez kapelanów wojskowych praktyk i posług religijnych oraz korzystania z tych posług przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w kierowanych jednostkach i komórkach organizacyjnych;

 

2.       Umożliwiają wszystkim osobom pełniącym służbę wojskową, pracownikom resortu obrony narodowej, ich rodzinom, emerytom wojskowym, kombatantom i weteranom, swobodę spełniania, zależnie od ich woli, praktyk religijnych, w tym w szczególności:

 

·         swobodę kontaktowania się z kapelanem wojskowym,

 

·         uczestniczenie w Mszy Świętej w niedziele i święta oraz w innych zwyczajowych praktykach religijnych organizowanych w kościołach garnizonowych lub niegarnizonowych,

 

·         udział w nabożeństwach i uroczystościach patriotyczno-religijnych;

 

 3.       Stwarzają kapelanom wojskowym optymalne warunki do wykonywania zadań duszpasterskich w rejonie działania jednostek wojskowych oraz zasięgają opinii kapelana wojskowego w sprawach organizacji posług religijnych;

 

 4.       Zapewniają kapelanom wojskowym uczestnictwo w naradach i odprawach poświęconych stanowi dyscypliny i stosunków międzyludzkich w jednostce wojskowej oraz informują kapelanów wojskowych o niekorzystnych zjawiskach występujących w tym zakresie;

 

 5.       Umożliwiają kapelanom wojskowym kształtowanie w środowisku wojskowym pożądanych postaw moralnych, patriotycznych oraz - w zależności od potrzeb żołnierzy - religijnych;

 

 6.       uwzględniają w planach szkolenia zajęcia z etyki normatywnej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych