15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
Szeregowy roku 2017

   st. szer. Mirosław KOMAR zajmuje stanowisko kierowca-elektromechanik w plutonie dowodzenia 3.dplot. W minionym roku wykazał się wysokim poziomem wyszkolenia i profesjonalizmem w wykonywaniu obowiązków służbowych. Uzyskał ocenę wzorową z opiniowania służbowego i bardzo dobrą z rocznego sprawdzianu sprawności fizycznej. Prezentował wysoką dbałość o sprzęt wojskowy oraz wszechstronność w realizacji skomplikowanych zadań.

   Uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach służbowych realizowanych zarówno w swoim pododdziale jak również z innymi pododdziałami pułku.

   Każdorazowo wykazywał się doskonałą wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi. Żołnierz często wychodził z inicjatywą, przewidywał możliwe trudności i określał potrzeby, a także dbał, by mieć wszystko, co potrzebne do wykonywania różnorodnych zadań. Jest żołnierzem w pełni dyspozycyjnym, nie przebywał na żadnym zwolnieniu lekarskim. Znany jest jako człowiek sumienny, pracowity i uczynny. Systematycznie podnosi wiedzę na zajmowanym stanowisku służbowym. Zawsze prezentuje wysoki poziom kultury osobistej. Jest żołnierzem niezawodnym, zawsze terminowo wywiązuje się z obowiązków służbowych. W relacjach z innymi żołnierzami jest komunikatywny i sprawnie pracuje w zespole. W stosunku do przełożonych przejawia szacunek i gotowość do realizacji zadań. Jest żołnierzem oddanym służbie i godnym do naśladowania.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych